KU-NOTICES

ENGINEプログラム認定科目 科目一覧

融合学域先導学類
融合学域観光デザイン学類
 • 「フィンテック基礎とビジネス応用」(2023年度以降開講)
 • 「超スマートシティとSociety 5.0」(2023年度以降開講)
 • 「シェアリングエコノミー」(2023年度以降開講)
 • 「ダイバーシティ促進」(2023年度以降開講)
 • 「IoT技術」(2023年度以降開講)
 • 「地域居住論」(2023年度以降開講)
 • 「コミュニティ・デザイン論」(2023年度以降開講)
 • 「イベント経営論」(2023年度以降開講)
 • 「ホスピタリティ概論」
 • 「観光倫理学」(2023年度以降開講)
 • 「観光の公衆衛生学」(2023年度以降開講)
 • 「観光法制度論」(2023年度以降開講)
 • 「日本の工芸とデザイン」(2023年度以降開講)
 • 「金融工学」(2023年度以降開講)
 • 「交流ネットワーク工学」(2023年度以降開講)
 • 「北陸の都市・農村・文化」(2023年度以降開講)
 • 「観光地域ビジネス論」(2023年度以降開講)
 • 「数理行動モデル基礎」(2023年度以降開講)
人間社会学域地域創造学類(2022年度以降入学者)
人間社会学域地域創造学類(2021年度以前入学者)